جراحی سر و گردن(Head & Neck)

A. جراحی صورت و گردن شامل موارد زیر میباشد:

1-جراحی غده ی تیروئید(Thyroidectomy)
2-جراحی غده ی پاروتید(Parotidectomy)
3-جراحی غده ی بزاقی تحت فکی(Sub Mandibular Gland)
4-جراحی توده های خوش خوش خیم گردن
5-جراحی توده های بد خیم گردن
6-جراحی توده های حنجره

B.جراحی بیماری های گوش شامل موارد زیر میباشد

7-ترمیم پارگی پرده گوش-تیمپانوپلاستی(Tympanoplasty)
8-جراحی عفونت مزمن گوش میانی(COM)
9-جراحی کلستئاتوم(Cholesteatoma)